Úvod »ochrana dýchacích ciest» FFP2 respirátor 9500


        

FFP2 respirátor 9500

 

Číslo produktu: 004431
naša cena bez DPH : 0,39 €
naša cena s DPH (0 %):
0,39 €

do košíka:
  ks  

Respirátor v polomaskovom vyhotovení KN95 (FFP2) chráni pred vdychovaním  pevných a kvapalných častíc z okolia, je účinný proti koronavírusu COVID-19.

Dôležité upozornenie: respirátor musí tesne doliehať k tvári, páni musia byť oholení, aby cez netesnosti spôsobené bradou neprenikal nefiltrovaný vzduch priamo do  pľúc.

UPOZORNENIE!

Kupujúci sa kúpou tohto tovaru zaväzuje, že spĺňa podmienky stanovené zákonom   č. 69/2020 Z.z.

Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov

(1)
Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako
a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)
zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)
osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i)
osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).
Príloha
k zákonu č. 69/2020 Z. z.
ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1.
práca s nebezpečnými látkami,
2.
práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3.
práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4.
práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5.
práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6.
vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7.
práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8.
likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9.
práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10.
práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11.
nanášanie náterových látok,
12.
ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13.
strojové brúsenie dreva,
14.
zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15.
práca v archívoch.
NGUyZDAx